Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
a) Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kladkostroj.nabizi.cz
b) Dodací lhůta obvykle 5-20 pracovních dní

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
b) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí – jedná se zejména o správné uvedení fakturační a doručovací adresy a dalších kontaktních údajů.
c) Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
d) Vyplněním objednávky v rámci internetového obchodu www.kladkostroj.nabizi.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Respektujeme vaše soukromí, tato data chráníme před zneužitím, jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům a třetím stranám. Budou využita pouze pro vyřízení vašich objednávek.

3.Platba za zboží.

Zboží můžete uhradit v současné době těmito způsoby:
a) Dobírkou při předání zboží přepravcem(PPL) .Dobírkou zasíláme pouze v rámci ČR.
b) Zálohovou fakturou předem před odesláním zboží
c) Objednávky vyřizujeme obratem. Pokud se však stane, že Vaši objednávku max. do 2 pracovních dnů nepotvrdíme e-mailem, kontaktujte nás prosím. Žádnou nepotvrzenou objednávku neplaťte.

4.Poplatek za přepravu

a) V případě objednávky pod 20000,- Kč s DPH se účtuje k objednávce jednorázový manipulační poplatek 300,- Kč s DPH, který v sobě zahrnuje dopravné, balné, event. dobírku a další poplatky spojené s expedicí zboží. Je-li zboží z jedné objednávky vykrýváno po dohodě se zákazníkem postupně, platí se tento poplatek pouze jedenkrát.
b) V případě objednávky 20000,- Kč s DPH a vyšší je dopravné a veškeré další manipulační poplatky spojené se zbožím pro zákazníka ZDARMA.

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
a) Zákazník má právo právo podle ust.§ 53, odstavce 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od koupě a to bez udání důvodu, vyjma případů výslovně uvedených v odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku.
b) Pokud tohoto práva zákazník využije, musí prodávajícího písemně nebo telefonicky informovat a zakoupené zboží vrátit nepoškozené a bez známek používání do 14 dnů po obdržení. Po obdržení zboží vrátíme zákazníkovi zaplacenou cenu zmenšenou o náklady spojené se zasláním zásilky ve výši 300Kč .

6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v těchto případech:
a) v případě, že nejsou vyplněny dostatečně údaje pro doručení zboží (registrační formulář)
b) zboží je vyprodáno (zákazník je ihned informován)
c) v případech opakovaného nevyzvednutí zásilek

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 5.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 5.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 5.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 5.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 5.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 5.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 5.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 5.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 5.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 5.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 5.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 6.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 6.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.